Analyse - eksempel

Som led i skolens medieplan arbejder eleverne i 6.,7. og 8. klasse med produktion af henholdsvis avis,den narrative skærmfortælling og kortfilm. Produktionaf forskellige medieudtryk er en vigtig vejfor eleverne til at tilegne sig analyseredskaber ogfærdigheder, når de skal forholde sig til analyse afdigitale medieproduktioner fra hverdagen. Hverudtryksform har sine egne muligheder ogbegrænsninger.De enkelte forløb introduceres ved, at klassen sammenformulerer kravene til det færdige produkt.For skærmfortællingen skal eleverne på 7. årgangforholde sig til

• oplevelsen af en sammenhængende og inspirerendefortælling
• brugbar start og afslutning af fortællingen
• klar og tydelig navigation mellem de muligescener
• læsbarhed i forhold til fontvalg, fontstørrelse,passende tekstmængde, farvevalg, kontrast ogretstavning
• farver og effekter som virkemidler til at understøttebudskabet
• kvaliteten af lyd, fotos, video, tegninger og grafik
• samspil mellem tekst, lyd, fotos, video,tegninger og grafik.

Hvert forløb afsluttes med at evaluere de enkelteelevprodukter ud fra de opstillede krav. Afslutningsvisanalyseres professionelle versioner af denvalgte genre, hvor rammebeskrivelserne udformestil egentlige analysemodeller.