Recent Changes

Tuesday, April 17

Wednesday, January 25

 1. page Analyse - baggrund edited Analyse - baggrund ... af digitale medieprodukteri medieprodukter i form af ... blogs, wikis…
  Analyse - baggrund
  ...
  af digitale medieprodukterimedieprodukter i form af
  ...
  blogs, wikis, spil,fagligespil, faglige læringsressourcer, netværk, communities mv.Dermedmv. Dermed er skolen
  ...
  de eneste, derudvælgerder udvælger de tekster,
  ...
  anvender som undervisningsmateriale.Mangfoldighedenundervisningsmateriale. Mangfoldigheden i tekstudbuddet eruaneter uanet stor, og
  ...
  elevernes og lærernesevnelærernes evne til at
  ...
  lødighed og kommunikationsformål.Allekommunikationsformål. Alle tilgængelige digitale medieprodukter er produceretafproduceret af en afsender
  ...
  de rettet modenmod en målgruppe. Digitale medier integrerer forskelligartedevirkemidlerforskelligartede virkemidler som statiske
  ...
  levende billeder, lyd,tekst,lyd, tekst, grafik mv.
  ...
  med komplekse interaktionsognavigationsstrukturer.Mediernesinteraktions-og navigationsstrukturer. Mediernes komplekse struktur
  ...
  børn og ungemåunge må være i
  ...
  vurdere producenternes interesseroginteresser og de digitale
  ...
  at repræsentere verdenpå.verden på. I den
  ...
  og uigennemsigtige forhold,derforhold, der gælder for
  ...
  er statiske, atindholdat indhold kan forfalskes,
  ...
  afsenders interesser ogmotiverog motiver kan være vanskelige at gennemskue.Detgennemskue. Det er vigtigere
  ...
  eleverne får kompetencerikompetencer i systematisk og
  ...
  kunne stille spørgsmåltilspørgsmål til digitale medier som meningsbærende produkter.Eleverneprodukter. Eleverne skal således
  Dette sker i forhold til:
  Repræsentationsform
  • Konstruktion og etablering af “objektiv sandhed”,autencitet og autoritet.
  ...
  særlige vinkler ogsynspunkter.og synspunkter.
  • Implicitte værdier eller ideologier.
  Retorik
  ...
  den måde, mediethenvendermediet henvender sig til
  • Brugerens måde at navigere på.
  • Tilbudte aktiviteter og graden af kontrol for brugerne.
  • Æstetiske virkemidler.
  Produktion
  ...
  og foranderlige produktionsbetingelserpåproduktionsbetingelser på internettet og
  ...
  for at overtaleogovertale og påvirke.
  ...
  eksponerings betydning forreaktioner.for reaktioner.
  • Afsenders betydning, samt evnen til at skelne mellemtyper af afsendere.
  Indhold
  ...
  • Originalt eller kopieret/kompileret fra andre kilder.
  • Kontrol ved brug af andre (angivne) kilder.
  ...
  af medier ogvirkemidler.og virkemidler.
  Målgruppe
  • De forskellige måder, synlige som usynlige, målgruppenkan nås på.
  ...
  online deltagelse, fraafstemningerfra afstemninger over kommunikation til brugergenereretindhold.brugergenereret indhold.
  • Fremmede
  ...
  indsamling af informationominformation om brugerne.
  ...
  de digitale medierogmedier og web-services indgår
  ...
  hverdagslivet, som underholdning,iunderholdning, i arbejdslivet og
  ...
  del af atværeat være samfundsborger.
  Der er store muligheder for at analysere ved hjælp af enkle kommunikationsmodeller i stort set alle fag.Læreren kan fx tage udgangspunkt i spørgsmål som, hvorfor tekster og hjemmesider byder sig til med svar og oplysninger pakket ind i lækker æstetik, lokkende konkurrencer eller som fremhævede og højt prioriteredelinks fra populære internetportaler eller børne-/ungdomssites.Og hvilken rolle mener eleverne selv, at det kan have for deres egen udvælgelse af fakta, som de tør lægge til grund for et fagligt arbejde i fx naturfag. Hvem står bagvidensformidlingen. Hvem har interesse i at fremme denne specifikke viden. Er der synspunkter, som ikke kommer frem. Og i hvilke universer og sammenhænge trives der så andre synspunkter.Fælles Mål • It- og mediekompetencer i folkeskolen • side 9 / 13 Undervisningsforløb, som skal skærpe elevernes analytiske evner, er ikke kun en opgave for dansklæreren. Der er betydelig faglig indsigt at hente ved eksempelvis at lade eleverne optræde i hold, der ved hjælp af indhentet dokumentation skal argumentere for og imod et synspunkt.Det kan fx være drøftelsen af den menneskeskabte klimapåvirkning i biologi, atomkraftens fordele og ulemper i fysik, eller problematikken om holocaustbenægtere kan være et emne i historie. Pointen er, at der i processen etableres nyttig faglig indlæring og argumentation, og samtidig sættes kildernes validitet og formål til debat.Dermed bliver der lagt en kritisk analyse oven på fagligheden.Det kan også være en idé at lade eleverne arbejde analytisk med de æstetiske virkemidler, der anvendes i promovering af mode, livsstil, musik og lignende. Hvad ligger bag elevernes egne præferencer på disse områder. Hvor finder de inspiration, og hvor finder de “argumentation”for deres valg af tøj, stil, musik etc. Hvad styrer deres fravalg. Hvad reagerer de selv imod, og med hvilken begrundelse gør de det.Eleverne har selv meget at byde på, når det gælder feltet for analyse af tekstanvendelse. De er storforbrugere af de nye medier, og de vil formodentlig kunne overraske med ideer og vinkler, som kun vanskeligt lader sig forudsige af læreren.Kunsten er at lade eleverne reflektere over, hvem der ønsker at skabe hvilke reaktioner hos hvem og med hvilke virkemidler. Eleverne skal være klar over, at de selv, lige som alle andre, er genstand for påvirkning.
  (view changes)
 2. page Analyse - baggrund edited ... • Fremmede interessenters indsamling af informationom brugerne. • De forskellige måder intern…
  ...
  • Fremmede interessenters indsamling af informationom brugerne.
  • De forskellige måder internettet, de digitale medierog web-services indgår på i hverdagslivet, som underholdning,i arbejdslivet og som en integreret del af atvære samfundsborger.
  ...
  ved hjælp afenkleaf enkle kommunikationsmodeller i
  ...
  i spørgsmål som,hvorforsom, hvorfor tekster og
  ...
  med svar ogoplysningerog oplysninger pakket ind
  ...
  æstetik, lokkende konkurrencerellerkonkurrencer eller som fremhævede
  ...
  kan have forderesfor deres egen udvælgelse
  ...
  tør lægge tilgrundtil grund for et
  ...
  i at fremmedennefremme denne specifikke viden.
  ...
  synspunkter, som ikkekommerikke kommer frem. Og
  ...
  universer og sammenhængetrivessammenhænge trives der så
  ...
  9 / 13Undervisningsforløb,13 Undervisningsforløb, som skal skærpe elevernes analytiskeevner,analytiske evner, er ikke
  ...
  dansklæreren. Der erbetydeliger betydelig faglig indsigt
  ...
  eksempelvis at ladeelevernelade eleverne optræde i
  ...
  af indhentet dokumentationskaldokumentation skal argumentere for
  ...
  den menneskeskabte klimapåvirkningiklimapåvirkning i biologi, atomkraftens
  ...
  og ulemper ifysik,i fysik, eller problematikken om holocaustbenægtere kanværekan være et emne
  ...
  der i processenetableresprocessen etableres nyttig faglig
  ...
  og argumentation, ogsamtidigog samtidig sættes kildernes
  ...
  eleverne arbejde analytiskmedanalytisk med de æstetiske
  ...
  anvendes i promoveringafpromovering af mode, livsstil,
  ...
  lignende. Hvad liggerbagligger bag elevernes egne
  ...
  disse områder. HvorfinderHvor finder de inspiration,
  ...
  styrer deres fravalg.Hvadfravalg. Hvad reagerer de
  ...
  med hvilken begrundelsegørbegrundelse gør de det.Eleverne
  ...
  det gælder feltetforfeltet for analyse af
  ...
  storforbrugere af denyede nye medier, og
  ...
  kunne overraske medideermed ideer og vinkler,
  ...
  lader sig forudsigeafforudsige af læreren.Kunsten er
  ...
  over, hvem derønskerder ønsker at skabe
  ...
  hvem og medhvilkemed hvilke virkemidler. Eleverne
  ...
  over, at deselv,de selv, lige som
  (view changes)

Thursday, April 14

 1. page Læse-og skrivestøtte edited ... af digital og syntetisk oplæsning af for eleven vanskelige tekster på dansk, engelsk, tysk og/…
  ...
  af digital og syntetisk oplæsning af for eleven vanskelige tekster på dansk, engelsk, tysk og/eller fransk.
  af skrivestøttens ordforslag på både dansk, engelsk, tysk og/eller fransk
  Indskoling Mellemtrin Udskoling
  {http://www.mikrov.dk/Files/Billeder/bannere/banner_cdord_11.jpg}
  Indskoling Mellemtrin Udskoling
  Læs om programmet CD-ord her
  (view changes)
  12:10 am
 2. page Læse-og skrivestøtte edited ... af skrivestøttens ordforslag på både dansk, engelsk, tysk og/eller fransk Indskoling Mellemtr…
  ...
  af skrivestøttens ordforslag på både dansk, engelsk, tysk og/eller fransk
  Indskoling Mellemtrin Udskoling
  {http://www.mikrov.dk/Files/Billeder/bannere/banner_cdord_11.jpg}
  Læs om programmet CD-ord her
  (view changes)
  12:08 am
 3. page Læse- og skrivestøtte Udskoling edited ... tilføje egne ord og navne til de forskellige ordbøger vælge mellem de små og store ordbøger e…
  ...
  tilføje egne ord og navne til de forskellige ordbøger
  vælge mellem de små og store ordbøger efter behov
  kunne producere egne ordbøger efter behov
  Eleven skal kunne vurdere sit eget behov for at benytte læse- og skrivestøtten i dansk og sprogfagene.
  Læs mere om programmet her
  (view changes)
  12:02 am
 4. page Læse-og skrivestøtte Mellemtrinnet edited ... Eleven skal kunne dovnloade cd-ord fra Mikroværkstedets hjemmeside til brug på privat pc Elev…
  ...
  Eleven skal kunne dovnloade cd-ord fra Mikroværkstedets hjemmeside til brug på privat pc
  Eleven skal kunne vurdere eget behov for brugen af læse og skrivestøtten i både dansk og engelsk
  Læs om programmet her
  (view changes)
  12:00 am

Wednesday, April 13

 1. page Læse- og skrivestøtte Indskoling edited ... åbne for CD-ords skrivestøtte og den danske lille ordbog have relevante angrebsteknikker til …
  ...
  åbne for CD-ords skrivestøtte og den danske lille ordbog
  have relevante angrebsteknikker til korrekt stavning med CD-ord
  læs om programmet her
  (view changes)
  11:58 pm

Tuesday, April 12

 1. page Læse-og skrivestøtte edited ... Indskoling Mellemtrin Udskoling Læs om programmet CD-ord her
  ...
  Indskoling Mellemtrin Udskoling
  Læs om programmet CD-ord her

  (view changes)
  11:56 am

More